Päivähoitomaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määritellään varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) ja Sievin kunnan koululautakunnan (19.6.2018 § 23) hyväksymien perusteiden mukaan.   Maksu voidaan tarkistaa kesken hoitokauden, mikäli varhaiskasvatuksen maksuperusteita valtakunnallisesti lainsäädännöllä muutetaan. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) 16 §:n perusteella. Asiakasmaksujen tulorajojen ja enimmäismaksujen indeksitarkastukset tehdään kahden vuoden välein ja seuraava tarkastus tulee voimaan 1.8.2020.

Maksuluokka

Maksuluokka määräytyy perheen yhteenlaskettujen bruttotulojen ja perheen koon (maksimissaan 6 henkilöä) perusteella. Muista alle 18-vuotiaista lapsista tehdään jokaisesta 142 euron lisäys maksun määräämisen perusteena olevaan tulorajaan. Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Perheen tuloja ovat varhaiskasvatuspalveluja käyttävän lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajansa sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön tulot. Kuukausituloihin lisätään lomarahan osuus viisi prosenttia. Varhaiskasvatusmaksuun vaikuttavat tulot.

Maksu on lasta kohti 0 – 289 €/kk. Alin perittävä kuukausimaksu on 27 euroa.

Perheen koko,
henkilöitä
Tuloraja euroa/
kuukausi
Korkein maksuprosentti Perheen brutto tulot,joilla korkein maksu
2 henkilöä
3 henkilöä
4 henkilöä
5 henkilöä
6 henkilöä
2 102
2 713
3 080
3 447
3 813
10,7
10,7
10,7
10,7
10,7
4802
5413
5780
6147
6513


2-henkisen perheen
varhaiskasvatusmaksu on 10.7 % 2102 euroa kuukaudessa ylittävästä tulosta. Tulojen jäädessä alle 2102 euroa kuukaudessa, varhaiskasvatus on maksutonta. Yli 4 802 euron tuloilla peritään korkein maksu.
4-henkisen perheen varhaiskasvatusmaksu on 10.7 % 3080 euroa kuukaudessa ylittävästä tulosta.  Tulojen jäädessä alle 3080 euroa kuukaudessa, varhaiskasvatus on maksutonta. Yli 5 780 euron tuloilla peritään korkein maksu.
6-henkisen perheen varhaiskasvatusmaksu on 10.7 % 3813 euroa kuukaudessa ylittävästä tulosta. Tulojen jäädessä alle 3813 euroa kuukaudessa, varhaiskasvatus on maksutonta. Yli 6 513 euron tuloilla peritään korkein maksu.

Kuukausimaksu on enintään perheen koon mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta, kuitenkin enintään 289 €/kk. Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaan tulorajaa 142 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävän maksun enimmäismäärä on 289 €/kk. Saman perheen ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman lapsen korkein perittävä maksu on 50 % nuorimman lapsen maksusta, enintään 145 €/kk. Kustakin seuraavasta lapsesta maksu on 20 % nuorimman päivähoidossa olevan lapsen maksusta, enintään 58 €/kk. Määrättäessä perheen muiden kuin nuorimman lapsen maksua käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaista varhaiskasvatuksen maksua. Varhaiskasvatusmaksu pyöristetään lähimpään euromäärään.

Tulotiedot tulee toimittaa kuukauden sisällä hoidon alkamisesta. Mikäli perhe ei ilmoita tulojaan, peritään korkein maksu. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun laskutus tapahtuu kuukausittain jälkikäteen. Jos maksua ei suoriteta eräpäivään mennessä siirtyy saatava perintätoimistolle. Välttyäksenne takautuvilta maksunkorjauksilta, tarkistakaa pitävätkö maksupäätökselle lasketut tulot paikkansa. Epäselvissä tapauksissa ottakaa yhteys asiakasmaksuja käsittelevään toimistosihteeriin.

Sovittu hoitoaika tuntia/kk Asiakasmaksu prosenttia korkeimmasta maksusta Enintään €/kk
1-63 h/kk 40 % 116 €
     
64 – 86h/kk
vaka 20h/vko
60 % 173 €
87 -150h/kk 80 % 231 €
yli 150h/kk 100 % 289 €

 

 • Asiakasmaksu määräytyy varatun hoitotuntimäärän mukaan
 • Sovittuihin kuukausimaksun perusteen oleviin tuntirajoihin tehdään muutoksia vähintään 3 kuukaudeksi ja muutokset astuvat voimaan seuraavan kuukauden alussa
 • Mikäli kuukauden hoitoaikavaraus ylittyy, varhaiskasvatusmaksu peritään sen kuukauden osalta ylemmän tuntimaksuluokan mukaan
 • Mikäli hoitoaikavaraus ylittyy kaksi kertaa, varhaiskasvatuspalvelut voivat yksipuoleisesti nostaa hoitoaikavaruksen sopivaan ylempään tuntirajaan
 • Tilapäisen varhaiskasvatuksen asiakasmaku on 17€/pv/lapsi

Opetustoimen järjestämä maksuton esiopetus 19 tuntia/ viikko (n. 4 t/pv). Esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta tarvitsevilta peritään hoitoaikavarauksen mukainen asiakasmaksu. Koulujen loma-aikoina, kesää lukuun ottamatta, esiopetuksessa olevan lapsen asiakasmaksu on sama kuin esiopetuksen aikana.

 Maksun määräytyminen lapsen yhteishuoltajuustilanteissa

Yhteishuoltajuustilanteessa, jossa molemmat vanhemmat käyttävät varhaiskasvatuspaikkaa asiakasmaksun määrittelyssä huomioon otetaan sen huoltajan tulot, jossa lapsi väestörekisterin mukaan on kirjoilla ja asiakasmaksu määrätään tälle huoltajalle. Vanhemmat sopivat keskenään maksun jakamisesta/maksamisesta.

Kun vain toinen huoltaja on yksin palvelun hakijana ja käyttäjänä, huomioidaan hoitoa tarvitsevan perheen tulot, vaikka lapsi on kirjoilla toisen huoltajan luona. Tällöin toinen perhe ei ole palvelun käyttäjä. Tilanne muuttuu, kun toinenkin vanhempi hakee yhteiselle lapselle varhaiskasvatusta.

Kiinteä kuukausimaksu

Kiinteä kuukausimaksu peritään enintään 11 kuukaudelta toimintavuoden aikana. Maksuton kuukausi on heinäkuu, sillä edellytyksellä, että lapsi on aloittanut varhaiskasvatuksessa ennen edellisen vuoden syyskuun ensimmäistä päivää ja varhaiskasvatus on jatkunut keskeytyksettä koko toimintavuoden ajan. Oikeus maksuttomaan kuukauteen säilyy muutettaessa kunnasta toiseen.

Varhaiskasvatuksen alkaessa tai päättyessä kesken kuukauden, asiakasmaksu peritään varatun hoitoajan mukaan.

Varhaiskasvatuskerho yli 3 vuotiaille lapsille to-pe 3h/pv, hinta 20€/kk.

Poissaolojen vaikutus asiakasmaksuun

 • Jos lapsi on sairautensa vuoksi pois varhaiskasvatuksesta vähintään 11 päivää kuukaudessa, peritään puolet normaalista asiakasmaksusta
 • Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa koko kuukauden, ei maksua peritä lainkaan
 • Jos lapsi on muusta syystä (esim. vanhempien loma) poissa koko kuukauden, peritään puolet asiakasmaksusta
 • Päiväkodin kiinnioloajalle järjestetään tarpeen mukaan varahoitopaikkoja eikä kiinniolopäiviä hyvitetä
 • Perhepäivähoitajan sairaus-, loma ja työajantasausvapaat hyvitetään perheelle, mikäli lapselle ei ole varattu hoitoa varahoitopaikasta ja varattujen tuntien määrä suhteessa hoitoaikasopimuksen tunteihin sallii hyvityksen

Peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävä asiakasmaksu

Jos lapselle haettua ja myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa ei peruta ennen hoitosuhteen alkamista, peritään asiakasmaksua puolet kuukausimaksusta.

Jos lapsen huoltajat ovat varanneet lapselle varhaiskasvatuspaikan kesäajan päivystysajaksi, eivätkä peruuta heinäkuulle tehtyä varausta sovittuun määräaikaan mennessä, peruuttamatta jätetystä paikasta peritään puolet kyseisen ajanjakson maksusta, vaikka kysymyksessä olisi maksuton heinäkuu. Myös niiltä, joille ei tulojen perusteella määräydy maksua, peritään peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta puolet pienimmästä maksusta. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksua ei peritä siltä ajalta, kun lapsi on kotona isyysrahakaudella, sisaruksilta maksu peritään normaalisti.

Asiakasmaksun tarkistaminen ja varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Asiakasmaksu tarkistetaan kesken kauden, jos tulojen muutos on vähintään +/- 10 %.  Muutoksen tuloissa on oltava kestoltaan vähintään kuukauden (30 kalenteripäivää). Maksun muutos tehdään lähimpänä olevan kuukauden alusta lukien. Jos asiakasmaksu on perustunut asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin, maksua voidaan tarkistaa vuosi taaksepäin. Muutokset perhekoossa tulee ilmoittaa varhaiskasvatustoimistoon maksun tarkistamista varten.

Varhaiskasvatuspaikka on sanottava irti kirjallisesti tai sähköpostitse, ellei kyseessä ole määräajaksi haettu ja myönnetty varhaikasvatuspaikka3124 toimintakauden 1.8. – 31.7. sisällä. Laskutus jatkuu irtisanomispäivään saakka.

Kehitysvammaisen lapsen kuntouttava varhaiskasvatus ja lastensuojelun avohuollon tukitoimena järjestettävä varhaiskasvatus/asiakasmaksu

Kehitysvammaisen lapsen kuntouttavan varhaiskasvatuksen tarve kirjataan lapsen erityishuolto-ohjelmaan (laki kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977 § 34), joka vahvistetaan erityishuollon johtoryhmässä. Kehitysvammaisen lapsen erityishuolto-ohjelmaan merkitty varhaiskasvatus on kokonaisuudessaan maksutonta 1.6.2013 alkaen. Lastensuojelulaissa (Lsl 417/2007) tarkoitettu lasten huolto (esim. avohuollon tukitoimena järjestetty varhaiskasvatus) on maksutonta (asiakasmaksulaki 734/1992 4 § 4. mom.). Maksuttomasta varhaiskasvatuksesta tulee olla sosiaalityöntekijän lausunto, josta ilmenee lausunnon voimassaoloaika.

ASIAKASMAKSUJEN KÄSITTELY JA LASKUTUS

Sievin varhaiskasvatustoimisto
Haikolantie 16
85410 Sievi

Toimistosihteeri                    Päiväkodin johtaja            Varhaiskasvatuksen palveluohjaaja

Outi Putkivaara                            Kirsi Salonen                      Kristiina Korpi
puh. 044-4883 352                       puh. 044-4883 350             puh. 044-4883 351

 • asiakasmaksujen käsittely
 • laskutus

© 2019 Sievi.fi All Rights Reserved

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Facebook
Instagram