Päivähoitomaksut

Maksun määräytyminen perheen koon ja tulojen mukaan

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa saman kunnan alueella ja heidän lapsensa käyttää varhaiskasvatuspalveluita molempien luona asuessaan, määrätään maksu sen perheen tulojen mukaan, jonka luona lapsi on väestörekisterin mukaan kirjoilla. Laskua ei  jaeta yhteishuoltajien kesken vaan huoltajat sopivat keskenään laskun maksamisesta/jakamisesta.
Poikkeus! Kun vain toinen huoltaja on yksin palvelun hakijana ja käyttäjänä, huomioidaan hoitoa tarvitsevan perheen tulot, vaikka lapsi on kirjoilla toisen huoltajan luona. Tällöin toinen perhe ei ole palvelun käyttäjä

Perheen tuloja ovat varhaiskasvatuspalveluja käyttävän lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajansa sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön tulot. Tuloiksi luetaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Kuukausituloihin lisätään lomarahan osuus viisi prosenttia.

Lasten tuloja voivat olla esim. perhe-eläke, korkotulo, elatusapu tai elatustuki. Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon mm. suoritetut elatusavut ko. perheen ulkopuolisille lapsille. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määrätään toistaiseksi tai määräaikaisesti joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella, jotka tarkistetaan myöhemmin. Tulotiedot tulee toimittaa kuukauden sisällä hoidon alkamisesta. Mikäli perhe ei ilmoita tulojaan, peritään korkein maksu.

Perhe koko, tuloraja, maksuprosentiti ja vähimmäistulorajat korkeimmalle maksulle

Perheen koko,
henkilöitä
Tuloraja euroa/
kuukausi
Korkein maksuprosentti Perheen brutto tulot,joilla korkein maksu
2 henkilöä
3 henkilöä
4 henkilöä
5 henkilöä
6 henkilöä
2 102
2 713
3 080
3 447
3 813
10,7
10,7
10,7
10,7
10,7
4802
5413
5780
6147
6513

 

Kuukausimaksu on enintään perheen koon mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta, kuitenkin enintään 289 €/kk. Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaan tulorajaa 138 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. Maksu on lasta kohti 0 – 289 €/kk. Alin perittävä kuukausimaksu on 27 euroa.

Perheen nuorimman päivähoidossa olevan lapsen maksu on enintään 290 €/kk. Saman perheen ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman lapsen korkein perittävä maksu on 50 % nuorimman lapsen maksusta, enintään 145 €/kk. Kustakin seuraavasta lapsesta maksu on enintään 20 % nuorimman päivähoidossa olevan lapsen maksusta, enintään 58 €/kk. Maksu pyöristetään lähimpään euromäärään.

Hoitoaikaperusteisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräytyminen

Kuukausimaksu määritellään ja peritään sovittujen hoitoaikojen perusteella. Hoidon alkaessa tunnit määritellään perheen kanssa. Mikäli hoitotuntien määrä ei ole tiedossa, tunnit arvioidaan. Sovittuihin kuukausimaksun perusteena oleviin tuntirajoihin tehdään muutoksia vähintään kolmeksi kuukaudeksi. Muutokset tulevat voimaan seuraavan kuukauden alusta. Muutokset varhaiskasvatusoikeuden laajuudessa huomioidaan välittömästi.

Sovittu hoitoaika tuntia/kk Asiakasmaksu prosenttia korkeimmasta maksusta Enintään €/kk
1-63 h/kk 40 % 115 €
     
64 – 86h/kk
vaka 20h/vko
60 % 173 €
87 -150h/kk 80 % 231 €
yli 150h/kk 100 % 289 €

 

Mikäli kuukauden hoitoaikavaraus ylittyy, päivähoitomaksu peritään sen kuukauden osalta ylemmän tuntimaksuluokan mukaan.
Mikäli kuukauden hoitoaikavaraus alittuu, päivähoitomaksu peritään sopimuksen mukaisen hoitoajavarauksen mukaisesti.

Kuukausimaksu peritään enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Maksuton kuukausi on heinäkuu sillä edellytyksellä, että lapsen hoito on alkanut ennen edellisen vuoden syyskuun ensimmäistä päivää ja jatkuu keskeytyksettä koko toimintavuoden ajan. Oikeus maksuttomaan kuukauteen säilyy muutettaessa kunnasta toiseen.

Maksutonta esiopetusta annetaan päiväkodeissa 19 tuntia/ viikko (n. 4 t/pv). Esiopetuksen lisäksi päivähoitoa tarvitsevien maksuperuste on 40-60% valitun hoidontarpeeen mukaan. Osa-aikaiseksi hoidoksi katsotaan myös esikoululaisen päivähoito koulujen syys-, joulu- ja talviloman aikana. Tilapäisestä päivähoidosta peritään 17€/pv/lapsi.

Peruttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävä asiakasmaksu

Jos lapselle haettua ja myönnettyä paikkaa varhaiskasvatuksessa ei peruta ennen hoitosuhteen alkamista, peritään asiakasmaksua puolet kuukausimaksusta.

Jos lapsen huoltajat ovat varanneet lapselle varhaiskasvatuspaikan kesäajan päivystysajaksi, eivätkä peruuta heinäkuulle tehtyä varausta sovittuun määräaikaan mennessä, peruuttamatta jätetystä paikasta peritään puolet kyseisen ajanjakson maksusta, vaikka kysymyksessä olisi maksuton heinäkuu. Myös niiltä, joille ei tulojen perusteella määräydy maksua, peritään peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta puolet pienimmästä maksusta.

Poissaolojen vaikutus maksuun

  • Lapsen ollessa oman sairautensa vuoksi pois päivähoidosta vähintään 11 päivää kalenterikuukaudessa peritään puolet normaalista hoitomaksusta.
  • Lapsen ollessa oman sairautensa vuoksi pois päivähoidosta koko kalenterikuukauden maksua ei peritä lainkaan.
  • Lapsen ollessa muusta kuin edellä mainitusta syystä pois koko kalenterikuukauden peritään puolet normaalista hoitomaksusta.
  • Jos lapselle haettua ja myönnettyä hoitopaikkaa ei peruta ennen hoitosuhteen alkamista, peritään enintään puolet kuukausimaksusta.
  • Päivähoito on maksutonta siltä ajalta kun lapsi on kotona isyysrahakaudella (sairausvakuutuslain (1224/2004) 9 luvun 7 §:ssä tarkoitettujen isyysrahajaksojen ajan). Isyysrahajaksoista johtuvasta poissaolosta on ilmoitettava päivähoitopaikkaan viimeistään kaksi viikkoa ennen suunniteltua aloittamispäivää.
  • Perhepäivähoidossa hoitajan ollessa estynyt hoitamasta lasta (vuosiloman, sairauden yms. syyn vuoksi), päivähoitomaksua ei peritä niiltä päiviltä, mikäli vanhemmat itse järjestävät lapsen hoidon.

Kehitysvammaisen lapsen kuntouttava päivähoito ja lastensuojelun avohuollon tukitoimena järjestettävä  päivähoito/päivähoitomaksu

Kehitysvammaisen lapsen kuntouttavan päivähoidon tarve kirjataan lapsen erityishuolto-ohjelmaan (laki kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977 § 34), joka vahvistetaan erityishuollon johtoryhmässä. Kehitysvammaisen lapsen erityishuolto-ohjelmaan merkitty päivähoito on kokonaisuudessaan maksutonta 1.6.2013 alkaen.

Lastensuojelulaissa (Lsl 417/2007) tarkoitettu lasten huolto (esim. avohuollon tukitoimena järjestetty päivähoito) on maksutonta (asiakasmaksulaki 734/1992 4 § 4. mom.). Maksuttomasta päivähoidosta tulee olla sosiaalityöntekijän lausunto, josta ilmenee lausunnon voimassaoloaika.

Muita päivähoitomaksuihin liittyviä asioita

Päivähoitomaksu tarkistetaan kesken kauden, jos tulojen muutos on vähintään +/- 10 % ja kestoltaan vähintään kuukauden (30 kalenteripäivää). Maksun muutos tehdään lähimpänä olevan kuukauden alusta lukien. Jos päivähoitomaksu on perustunut asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin, maksua voidaan tarkistaa vuosi taaksepäin. Muutokset perhekoossa tulee ilmoittaa päivähoitotoimistoon maksun tarkistamista varten.

Perhepäivähoidossa hoitajan ollessa estynyt hoitamasta lasta (vuosiloman, sairauden yms. syyn vuoksi), päivähoitomaksua ei peritä niiltä päiviltä, mikäli vanhemmat itse järjestävät lapsen hoidon. Hyvityspäivän arvo on kuukausimaksu €/kk : 20 päivällä.

Hoitopaikka on sanottava irti kirjallisesti tai sähköpostitse, ellei kyseessä ole määräajaksi haettu ja myönnetty hoito toimintakauden 1.8. – 31.7. sisällä. Mikäli lapsen hoitopaikka on irtisanottu vähintään neljäksi viikoksi ajalla 1.6. – 31.8., lapsi voi palata hoitoon entiseen hoitopaikkaansa 1.9. mennessä.

Laskutus

Päivähoitomaksu laskutetaan kerran kuukaudessa. Jos maksua ei suoriteta eräpäivään mennessä siirtyy saatava perintätoimistolle.

Päivähoitomaksujen käsittely ja laskutus
toimistosihteeri
Outi Putkivaara
puh. 044-4883 352

 

© 2019 Sievi.fi All Rights Reserved

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Facebook
Instagram