Katselmukset & aloitus

Katselmuksista on määrätty rakennuslupapäätöksessä. Katselmukset on tilattava hyvissä ajoin.

Aloituskokous

Kokoukseen osallistuu vähintään luvan hakija tai hänen edustajansa ja vastaava työnjohtaja sekä pääsuunnittelija. Aloituskokouksen pitämisestä sovitaan rakennustarkastajan kanssa puh. 044 4883 265.

Rakennuksen sijainnin merkitseminen

Rakennuksen sijainti on merkittävä ennen rakennustöiden aloittamista, mikäli luvassa niin on määrätty. Mahdollisesta poikkeamasta asemapiirrokseen tulee sopia rakennustarkastajan kanssa. Sokkelikorkeuden soveltuvuus ympäristöön ja naapurirakennuksiin varmistetaan aloituskokouksessa mikäli mahdollista.

Pohjakatselmus, perustuskatselmus

Milloin pohjakatselmus on määrätty luvassa pidettäväksi on katselmus pidettävä perustusten maankaivutöiden aikana tai niiden päätyttyä. Pohjakatselmuksen pitää  rakennustarkastaja.

Rakennustöiden aloitus

Rakennusluvan saavuttaessa lainvoiman voidaan rakentaminen aloittaa, mikäli rakennushankkeelle on vastaava työnjohtaja hyväksyttynä. Rakennustyön aloittamisesta on aina ilmoitettava rakennusvalvontaan joko puhelimitse, sähköpostilla tai sähköisellä lomakkeella
Rakennustyö katsotaan aloitetuksi, kun ryhdytään rakennuksen perustusten valutöihin tai perustukseen kuuluvien rakennusosien asentamiseen. Lupaa vaativissa rakennuksen korjaus- ja muutostöissä rakennustyö katsotaan aloitetuksi, kun ryhdytään rakenteiden tai rakennusosien purkamiseen tai rakentamiseen.

Rakennekatselmus

Kun rakennuksen runko ja kantavat rakenteet sekä jäykistykset on tehty ja rakenteet ovat näkyvissä, tilataan rakennekatselmus. Rakennekatselmus voidaan tehdä useampaan kertaan, mikäli se on tarpeellista rakennustyön etenemisen tai rakenneratkaisun takia. Rakennekatselmukset pitää  rakennustarkastaja.

Hormikatselmus

Hormien rakentamisen turvallisuudesta vastaa rakennuttaja / vastaava työnjohtaja. Mikäli rakennusluvan ehdoissa edellytetään viranomaisen pitämää hormikatselmusta, sen suorittaa rakennustarkastaja (p. 044-4883 265), jolta katselmus tilataan silloin, kun hormi on valmis, mutta rakenteet vielä näkyvillä.

 

Öljylämmityslaitteiston tarkastus

Ennen laitteiston käyttöä on pelastusviranomaisen katsastettava öljylämmityslaitos. Katsastuksen toimittaminen edellyttää valtuutetun asennusliikkeen antamaa asennustodistusta. Katsastustoimituksen pitää palomestari, puh. 044-4296362. Katsastuksesta tehdään merkintä tarkastusasiakirjaan.

LVI-laitteiden asennukset

Tarvittavat tarkastukset pitää KVV -työnjohtaja, joka vastaa töiden laadusta ja oikeellisuudesta rakentamismääräysten sekä alaa koskevien erityissäännösten mukaisesti. Tarkastuksista tehdään merkinnät tarkastusasiakirjaan.
Asentajat antavat todistuksen käyttövesiputkien koepaineesta ja ilmamäärien mittauksesta.

Sähköasennusten tarkastukset

Sähköurakoitsijan tulee huolehtia määräysten mukaisten tarkastusten pitämisestä. Sähköasennusten käyttöönottotarkastuksen voi tehdä valtuutettu asennusliike. Käyttöönottotarkastus on oltava tehtynä ennen rakennuksen käyttöönottoa.
Sähköasennusten käyttöönottotarkastuksen pitää valtuutettu asentaja joka jättää siitä kiinteistöön pöytäkirjan.

Käyttöönottokatselmus (muuttokatselmus)

Ennen varsinaista loppukatselmusta käyttöönotettavalle rakennukselle on pidettävä käyttöönottokatselmus. Käyttöönotettavan osan tulee silloin täyttää terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimukset; lämmitys-, ilmanvaihto, vesi- ja viemärilaitteistot ovat valmiit ja tarkastetut, sähkölaitteista ei ole vaaraa henkilöturvallisuudelle ja rakennuksen turvajärjestelyt ovat kunnossa. Peseytymistilat, ruoanlaitto-mahdollisuuden ja vesikattovarusteiden tulee olla käyttökunnossa ja asukkaiden käyttöön tarkoitetut piha-alueet on erotettu työmaa-alueista. Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje tulisi olla käytettävissä tässä vaiheessa.

Kotitalouksien on tehtävä rakentamisilmoitus Verohallinnolle kaikista ostamistaan rakennusluvan alaisista töistä ennen käyttöönottokatselmuksen tilaamista. Verohallinto lähettää todistuksen tietojen toimittamisesta ja se on esitettävä rakennusvalvontaviranomaiselle käyttöönotto-katselmuksessa.

Käyttöönottokatselmuksen pitää rakennustarkastaja puh. 044-4883 265 yleensä palomestarin kanssa.

Loppukatselmus

Loppukatselmus pidetään, kun rakennushanke on piharakenteineen valmis, kuitenkin viimeistään ennen luvan voimassaolon päättymistä. Rakentamisen viranomaisvalvonta päättyy loppukatselmukseen. Vastaavan työnjohtajan laatima tarkastusasiakirja luovutetaan viimeistään tässä katselmuksessa.
Mikäli rakennusluvan voimassaoloaikaa on tarpeen jatkaa on jatkoaikaa haettava kirjallisesti rakennustarkastajalta ennen alkuperäisen lupa-ajan päättymistä.
Loppukatselmuksen pitää rakennustarkastaja puh. 044 4883 265

Katselmuspyynnön voi esittää myös sähköpostilla johon myös puhelinnumero
– sähköpostitse rakennustarkastajalle: harri.haivala(at)sievi.fi

 

© 2019 Sievi.fi All Rights Reserved

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Facebook
Instagram