Poikkeaminen/suunnittelutarve

Mikäli rakentaminen tapahtuu säännöksistä poiketen esim. asemakaavan vastaisesti, vaatii rakentaminen yleensä poikkeamispäätöksen. Suunnittelutarvealueella jossa ei ole vahvistettua asema- tai ranta-asemakaavaa tai oikeusvaikutteista osayleiskaavaa, on rakennusluvan edellytykset tutkittava suunnittelutarveratkaisulla. Yksittäinen kohde, jolla on vaikutuksia ympäristöön voi edellyttää myös rakennusluvan edellytysten tutkimista suunnittelutarveratkaisulla.

Ennen asian käsittelyä pyydetään tarvittavat lausunnot, mikäli se on asian ratkaisemiseksi tarpeen. Hakemuksen käsittelyaika on noin 1-2 kuukautta. Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu ovat voimassa enintään 2 vuotta, jona aikana hankkeelle on haettava rakennuslupa, muutoin asia raukeaa. Poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu ei itsessään oikeuta rakentamiseen vaan vasta rakennusluvan hakemiseen.

Poikkeamista ei tarvita, jos kyseessä on ennestään olevaan asuntoon tai maanviljelystilaan kuuluva talousrakennuksen rakentaminen tai asunnon vähäinen laajentaminen. Esimerkiksi haettaessa olevan  kesämökin pihapiiriin saunan lupaa.

Hakemuksen asiakirjat:

1. Poikkeamis- / suunnittelutarveratkaisuhakemus yhtenä kappaleena.
2.Kaava- tai karttaote : asemakaavasta tai pohjakartasta mittakaavassa 1:2 000 kolmena kappaleena, milloin sellainen on saatavissa. Kaavan ulkopuolella ote peruskartasta mittakaavassa 1:10 000 tai 1:20 000. Otteet saa rakennusvalvonnasta.
3. Asemapiirros mittakaavassa 1:200, 1:500 tai eritystapaukissa 1:1000 kolmena kappaleena. Asemapiirroksessa tulee esittää vastaavat asiat kuin rakennuslupahakemukseen liittyvässä piirroksessa. Tarvittaessa lisättynä jätevesien käsittelyyn liittyvällä selvityksellä.
4. Selvitys rakennuspaikan hallinnasta yhtenä kappaleena (lainhuudatustodistus, kauppakirja tai vuokrasopimus).
5. Naapurien kuulemiset hankkeesta. Pääsääntöisesti hakija kuulee naapurit (hakkemuslomakkeen takasivu varattu ko. tarkoitukseen). Siltä osin kun naapurit on kuulematta rakennusvalvonta kuulee naapurit yksitellen tai kuulutusmenettelyllä hakijan laskuun. Menettelystä sovitaan hakijan kanssa.

© 2019 Sievi.fi All Rights Reserved

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Facebook
Instagram