Rakentamisen luvat

Poikkeaminen (MRL 171-175§)

Kunta voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista.

Poikkeamispäätös tarvitaan:
– lainvoimaisen asemakaavan ja jossain tapauksissa oikeusvaikutteisen yleiskaavan määräyksistä poikkeamiseen
– rantavyöhykkeelle rakentamisesta alueella, jossa rakentamista ei ole määrätty kaavalla
(MRL 72 § ja 171 §)

Rakennuslupa (MRL 125§)

Pääsääntöisesti yli 600 k-m² rivi- ja asuinkerrostalo, teollisuus ja julkisten rakennusten luvat käsittelee ympäristölautakunta ja muut rakennustarkastaja. Lupapäätöksiä tehdään tarpeen mukaan. Luvan käsittely kestää yleensä 1 – 4 viikkoa lupahakemusten määrästä ja käsittelyyn tulleiden hakemusten valmiudesta riippuen.  Puutteelliset hakemukset annetaan tarvittaessa hakijalle täydennettäväksi.
(lupahakemus).

Toimenpidelupa (MRL 126§)

Toimenpidelupaa haetaan saman ohjeen mukaan kuin rakennuslupaakin. Toimenpidelupaa  vaativat lähinnä rakennusten muutostyöt, silloin kun laajuustiedot eivät muutu, sekä rakennelmien rakentaminen ja ympäristökuvaan vaikuttavat toimenpiteet (MRA 62§) ja rakennusjärjestyksessä  mainitut toimenpiteet. (Rakennuksen käyttötarkoituksen muutos edellyttää kuitenkin aina rakennuslupaa).

Toimenpidelupaa haetaan myös, kun vanha jätevesijärjestelmä aiotaan uusia tai olemassa olevan kiinteistön lämmitysjärjestelmää uusitaan maalämpöä ‎hyödyntäväksi (lämpökaivon poraaminen tai lämmönkeruuputkiston asentaminen).  Lämpökaivon suunnittelussa ja rakentamisessa noudatetaan Energiakaivo – Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa oppaan ohjeita (Ympäristöopas 2013, Suomen ympäristökeskus).

Toimenpideilmoitus (MRL 129§/RJ 2.1-2.2§)

Toimenpideilmoitusta vaativat lähinnä rakennusten muutostyöt sekä pienet varastot.Rakennusjarjestyksessä on lueteltu toimenpiteitä, joista on  tehtävä ilmoitus.  Toimenpideilmoitukseen on liitettävä hankkeen sijainnin selvittämiseksi asemapiirros tai kartta sekä luonnospiirros hankkeesta. Naapurit tulee kuulla, mikäli hankkeella on vaikutusta naapurin oloihin. Käsittelyaika enintään 14 päivää.

Purkamislupa/ilmoitus (MRL 127§)

Asemakaava-alueilla tapahtuvaan purkamiseen tarvitaan purkamislupa, pois lukien rakennusluvan yhteydessä tapahtuva purkaminen, joka ei edellytä erillistä lupaa tai ilmoitusta.

Asemakaava-alueen ulkopuolella tapahtuvasta purkamisesta tehdään purkamisilmoitus sekä asemakaava-alueella kun kysymys on talous- ja muista vähäisistä rakennuksista.
(hakemus; purkaminen)

Kokoontumistilan enimmäishenkilömäärä (MRA 54§)

Vastuuhenkilöiden hyväksyntä (suunnittelijat, työnjohtajat)

 

© 2019 Sievi.fi All Rights Reserved

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Facebook
Instagram