Luvat ja ilmoitukset

Maa-aineslain mukainen lupa

Maa-ainesten ottaminen muuhun kuin omaan kotitarvekäyttöön vaatii maa-aineslain mukaisen luvan. Lupaa haetaan hakemuslomakkeella  ja mukaan liitettävällä ottamissuunnitelmalla. Lupa ainesten ottamiseen myönnetään määräajaksi, kuitenkin enintään kymmeneksi vuodeksi. Lomakkeet: maa-aineslupahakemus ja naapurinkuuleminen. Hakijan on annettava ennen ottamisen aloittamista hyväksyttävä vakuus, jolla varmistetaan mm. alueen maisemointi ja ottamisesta aiheutuvien haittojen korjaaminen. Maa-aineslupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta sekä ottamistoiminnan valvonnasta perittävä maksu määräytyy taksan mukaan (maa-ainestaksa).

Lupa ei ole tarpeen, jos aineksia otetaan omaa kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Kotitarveotosta on kuitenkin ilmoitettava ottamisen sijainti ja laajuus silloin, kun ainesmäärä on yli 500 k-m3.

Jätteen hyödyntäminen maarakentamisessa

Pienimuotoinen jätteiden hyötykäyttö maarakentamisessa on sallittu ympäristönsuojeluviranomaiselle tehtävän ilmoituksen perusteella. Ilmoitus on tehtävä 30 vuorokautta ennen jätteen sijoittamista. Maarakentamisessa hyödynnettävä jäte ei saa sisältää ympäristölle tai terveydelle haitallisia aineita. Pohjavesialueilla jätteiden käyttö on puhtaita ylijäämämaa-aineksia lukuun ottamatta kielletty. Maanomistaja vastaa maahan sijoitetusta jätteestä. Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa: (MARA-asetus).

Ympäristölupa

Eräät laitokset ja toiminnat tarvitsevat ennen toiminnan aloittamista ympäristönsuojelulain mukaisen luvan. Luvanvaraiset toiminnot on määritelty ympäristönsuojelulaissa (527/2014). Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) määrittelee käsitteleekö luvan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen vai aluehallintovirasto. Jos lupa tarvitaan sekä vesilain että ympäristönsuojelulain mukaan, asian käsittelee ja päätöksen tekee aluehallintovirasto. Hakemuslomakkeita seuraavista linkeistä: (lupahakemus) ja maataloustuotannon ympäristölupiin lupahakemukset.

Ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu määräytyy taksan mukaan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa.

Lannan patterointi

Karjanlannan ja virtsan varastointitilan tilavuudesta poikkeamista koskeva ilmoitus sekä lannan patterointia koskeva ilmoitus tehdään kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle (patterointi ilmoituslomake) .

Melun tai tärinän aiheuttaminen

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan on tehtävä kirjallinen ilmoitus tilapäisestä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, kuten rakentamisesta tai yleisötilaisuudesta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevän. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 vrk ennen tätä ajankohtaa. Ilmoituksen käsittelystä peritään maksu, jonka perusteet on ilmaistu kunnan hyväksymässä ympäristönsuojeluviranomaisen taksassa. Ympäristöhallinnon www-sivulta löytyy ilmoituksen tekoon lomake : (melu- ja tärinäilmoituslomake).

© 2019 Sievi.fi All Rights Reserved

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Facebook
Instagram