Hankkeet

Sievin kunta haluaa tukea kuntalaistensa hyvinvointia ja kehittää kunnan elinvoimaa. Tämän takia kunta on aktiivisesti mukana erilaisissa strategisesti tärkeissä hankkeissa. Osaa hankkeista kunta hallinnoi itse, mutta on lisäksi mukana kehittämässä toimintaa myös monissa muiden tahojen hallinnoimissa hankkeissa.

 

Aarre Sievissä

Hankkeen tavoitteena on tehdä Sievin kulttuuriperintökohteista kaikille sopiva resurssi, jota voidaan käyttää eri tavoin virkistyksessä, omatoimisessa matkailussa, opetuksessa, eri ryhmien hyvinvoinnin lisääjänä sekä kulttuurialan eri toiminnoissa. Hanketta hallinnoi Sievin kunta. Rahoittajana toimii Rieska-Leader ry sekä yksityinen rahoitus Koulukeskuksen kehittämisrahasto + vastikkeeton talkootyö

Hyvällä mielellä liikkumaan

Hankkeen tavoitteena on kehittää liikuntaneuvontaa sekä matalan kynnyksen liikuntapalveluja. Hanketta hallinnoi Sievin kunta ja yhteistyökumppaneina toimivat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde sekä Ylivieskan seudun kansalaisopisto. Rahoitus: OKM/ Liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustus

Liikuntaneuvonnan yhteyshenkilö:  

Jenni Lappalainen
liikunnanohjaaja
044 4883 477
jenni.lappalainen(at)sievi.fi                                                                                                                                  

KUMA - Kulttuurimatkailusta hyvinvointia

Maastopyöräreitistö - hanke

Sievi harrastaa

 

Tavoitteena Työ

Hanke tukee sieviläisten työnhakijoiden pääsyä kohti avoimia työmarkkinoita henkilökohtaisen ohjauksen keinoin. Hankkeen kohderyhmänä ovat sieviläiset työttömät työnhakijat, työnantajat ja verkostotoimijat. Hankkeen on ESR-rahoitteinen ja sen toiminta-aika on 1.5.2020 - 30.4.2023.

Yhdessä osallisuutta

Hanke tuo kunta- ja järjestötoimijoille oikeat työkalut ja toimintamallit ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Hanke etsii uusia keinoja erityisesti huomiota vaille jäävien ihmisryhmien osallisuuden vahvistamiseksi sekä heille suunnattujen palveluiden ihmislähtöisyyden lisäämiseksi.

Valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi

Valtionavustus on tarkoitettu koronaepidemiasta johtuvien vaikutusten tasoittamiseen, lapsen oppimisen ja kehityksen tukeen liittyvien ongelmien ehkäisemiseen ja oppimisen edellytysten parantamiseen varhaiskasvatuksessa sekä oppimiseen, oppilaanohjaukseen, hyvinvointiin ja tukeen liittyvien ongelmien ehkäisemiseen ja oppimisen edellytysten parantamiseen esi- ja perusopetuksessa.

Avustuksella palkataan kaksi ryhmäavustajaa ja varhaiserityisopettajan ostopalvelua varhaiskasvatukseen. Esi- ja perusopetuksessa rahoituksella lisätään tukiopetuksen resurssia ja yläkoululle palkataan yleinen koulunkäynninohjaaja.

Hanke varhaiskasvatuksen digitaalisen laadunarviointijärjestelmä Valssin käyttöönottamiseksi 1.8.2023-30.6.2024 

Varhaiskasvatuksen laadun kehittämisen perustana on arviointitieto nykyisistä käytänteistä. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on kehittänyt varhaiskasvatuksen digitaalisen laadunarviointijärjestelmä Valssin, jonka avulla voidaan kerätä luotettavaa arviointitietoa varhaiskasvatuksen laadusta niin paikallisesti, alueellisesti kuin kansallisestikin. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Sievin varhaiskasvatukseen rahoitusta Valssin käyttöönottamiseksi. Rahoituksella on palkattu osa-aikainen hankesuunnittelija, jonka tehtävänä on edistää Valssi-järjestelmän käyttöönottoa ja sen käyttämisen vakiintumista osaksi Sievin varhaiskasvatuksen laadun arviointiprosesseja. 
 

Hanke varhaiskasvatuksen koulutuksellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi 1.8. - 31.12.2024 

Lapset syntyvät sosioekonomisilta- ja koulutuksellisilta taustoiltaan erilaisiin perheisiin. Varhaiskasvatuksessa tavoitteena on taata jokaiselle lapselle tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset koulutukselliset lähtökohdat. 

Tätä tavoitetta edistämään Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Sievin varhaiskasvatukselle rahoituksen, jonka avulla varhaiskasvatuksen yhteen lapsiryhmään on voitu palkata neljäs kasvattaja pienentämään lapsiryhmän suhdelukua. Neljänneksi kasvattajaksi palkattu varhaiskasvatuksen lastenhoitaja edistää lasten mahdollisuuksia oppimiseen, kehitykseen ja hyvinvointiin sekä vahvistaa varhaiskasvatuksen inklusiivista toimintakulttuuria ja kasvattajien mahdollisuutta vastata lasten moninaisiin tuen tarpeisiin. 

 

Hanke esi- ja perusopetuksen koulutuksellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi 1.8. 2023- 31.12.2024

Hankkeen tavoitteena on taata lapselle hänen tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti. Jakotunneilla mahdollistetaan opetuksen kohdentaminen paremmin oppilasta kohden pienemmässä opetusryhmässä. Ohjaajan läsnäolo edistää opetuksen monimuotoisuutta; ryhmäjakoa, aikuisen läsnäoloa, oppimisen tukea. Keskustan ja Jyringin kouluille, joissa kuntamme pienryhmät ovat, saadaan hankkeen myötä lisäresurssia koulunkäynninohjaajien palkkaamiseen esi- ja perusopetukseen.