Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti

Ympäristölupa

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto, suuret eläinsuojat ja kalankasvatus. Ympäristölupiin liittyvät lomakkeet ja ohjeet löytyvät Ymparisto.fi-verkkopalvelusta: Miten ympäristölupa haetaan - ohjeet ja lomakkeet 

Ilmoitusmenettely

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely on lupamenettelyn kaltainen menettely, joka koskee tiettyjä, vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja. Toiminnan ilmoitusvelvollisuudesta säädetään ympäristönsuojelulain 115 a §:ssä ja ilmoituksenvaraiset toiminnat on lueteltu lain liitteessä 4.

Ilmoitettavat tiedot vastaavat pääpiirteissään ympäristölupahakemuksessa vaadittavia tietoja. Ilmoitusmenettelyyn liittyvät lomakkeet ja ohjeet löytyvät Ymparisto.fi-verkkopalvelusta: Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely

Aumausilmoitus 

Aumausilmoitukseen liittyvä lomake ja ohjeet löytyvät Suomi.fi -sivustolta:  Aumausilmoitus (entinen patterointi-ilmoitus)

Maa-ainesten otto; maa-ainesluvat ja kotitarveotto

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottaminen pois kuljetettavaksi tai paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi on maa-aineslain 4 §:n perusteella luvanvaraista, mikäli se ei ole maa-ainesten ottamista, jossa omalta maalta otetaan maa-aineksia omaa rakentamista tai kulkuyhteyksien ylläpitoa varten. Tällaisesta kotitarveotosta on ilmoitettava ympäristösihteerille, kun maa-ainestenotto ylittää 500 m³. Maa-ainesten ottoon liittyvät lomakkeet ja ohjeet löytyvät Ymparisto.fi-verkkopalvelusta: Maa-ainesten ottamiseen liittyvät luvat ja ilmoitus.

Rekisteröinti

Rekisteröitäviä toimintoja ovat ympäristönsuojelulain liitteessä 2 mainitut polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitokset, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemat, asfalttiasemat, kemialliset pesulat ja orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat sekä kiinteät betoniasemat ja betonituotetehtaat. Rekisteröintiin liittyvät lomakkeet ja ohjeet löytyvät Ymparisto.fi-verkkopalvelusta: Rekisteröintimenettely.

Meluilmoitus

Tilapäisistä, erityisen häiritsevää melua aiheuttavista töistä ja tapahtumista on tehtävä ympäristönsuojelulain (524/2014)  § 118 mukainen ilmoitus. 
Meluilmoitukseen liittyvä lomake ja ohjeet löytyvät Ymparisto.fi-verkkopalvelusta: Melua tai tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta.

 

 

Yhteystiedot

ympäristösihteeri
Reijo Peltokorpi
044 4883 264

toimistosihteeri (maanantai ja tiistai)
Merja Honkala
044 4883 268

toimistosihteeri (keskiviikko ja torstai)
Anne Huhtala
044 4883 207

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa:
etunimi.sukunimi(at)sievi.fi