Kaavoitus

Kunnan alueiden käytön järjestämiseksi ja ohjaamiseksi laaditaan yleiskaavoja ja asemakaavoja. Lisäksi maakunnan tasolla laaditaan maakuntakaava, joka on maakunnan liiton laatima yleispiirteinen maankäytön suunnitelma.
 
Yleiskaavat ja asemakaavat hyväksyy kunnanvaltuusto. Vaikutuksiltaan vähäiset asemakaavan muutokset hyväksyy kunnanhallitus. Kaavoituksen käynnistämisestä ja valmistelusta vastaa tekninen lautakunta.
 
Sievin vireillä olevia kaavoja ja kaavoituksen muita projekteja koskevat ajankohtaiset ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kunnan verkkosivulla sekä paikallislehdessä.
 
Sievin kunnan alueella voimassa olevat asema- ja yleiskaavat on koottu ajantasakaavaksi. Kaavoja voi tarkastella karttapalvelussa ja kaava-aineistot on saatavilla teknisestä toimistosta.

 

AJANKOHTAISTA KAAVOITUKSESSA

Vireillä olevat ja nähtävillä olevat kaavat

Tällä hetkellä vireillä olevia kaavahankkeita voit tarkastella täältä.

 

Tuulivoimaohjelma

Sievin kunta on päättänyt käynnistää tuulivoimakaavoitusta ohjaavan tuulivoimaohjelman laatimisen. Tuulivoimaohjelman tavoitteena on määrittää kaavojen suunnittelussa noudatettavat yleiset periaatteet tuulivoimarakentamiselle. Ohjelmatyö on käynnistetty syyskuussa 2022 ja tällä hetkellä tavoitteena on, että ohjelma valmistuu loppuvuodesta 2023.

 

Kaavoituskatsaus

Kunnan tulee kerran vuodessa laatia katsaus vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Kaavoituskatsaus esittelee kunnan kaavatilannetta: maakunta-, yleis- ja asemakaavoitusta, ajankohtaisia kehittämis- ja yleissuunnitelmia sekä tonttitilanteen. Kaavoituskatsaus on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 30.8.2022

Kaavoituskatsaus 2022

 

KAAVOITUKSEN KULKU JA OSALLISTUMINEN

Kaavoituksen kulkuun voi osallistua ja vaikuttaa eri vaiheissa kaavan voimaantuloon asti jättämällä kaavaa koskevia mielipiteitä ja muistutuksia. Kaavan etenemisestä kunta tiedottaa sen eri vaiheissa. Kaavoitustyö tehdään vuorovaikutuksessa osallisten ja kuntalaisten kanssa.

Kaavoituksen vaiheet ja niihin osallistuminen

1. Aloitusvaihe

- Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen ja nähtäville asettaminen
- Vireilletulosta ilmoittaminen

Osallistuminen:
Palautteen antaminen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta nähtävilläoloaikana

2. Luonnosvaihe

- Kaavaluonnoksen valmistelu
- Luonnoksen asettaminen nähtäville

Osallistuminen:
Mielipiteen esittäminen kaavaluonnoksesta nähtävilläoloaikana

3. Ehdotusvaihe

- Kaavaehdotuksen valmistelu
- Kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen

Osallistuminen:
Muistutuksen jättäminen kaavaehdotuksesta nähtävilläoloaikana

4. Hyväksymisvaihe

- Kaavan hyväksymispäätös kunnanvaltuustossa

Osallistuminen:
Valitusmahdollisuus hallinto-oikeuteen

Yllä olevat kaavoituksen vaiheet koskevat merkityksellistä asemakaavoitusta ja yleiskaavoitusta. Pienimuotoisissa kaavoissa tai kaavamuutoksissa vaiheita voidaan yhdistää.

Lisäksi kunta voi järjestää kaavoituksen edetessä osallisille ja kuntalaisille mm. yleisötilaisuuksia, joissa annetaan lisätietoa kaavahankkeesta ja sen etenemisestä.

 

 

Yhteystiedot

Tekninen johtaja
Sami Puputti
044 4883 263

Sähköposti muotoa:
etunimi.sukunimi(at)sievi.fi