Varhaiskasvatus

Päiväkodin lapsia.

Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää sekä tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa sekä muuna varhaiskasvatuksena, kuten kerhotoimintana.

Varhaiskasvatuksen tehtävä on tukea lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatus edistää lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja ehkäisee syrjäytymistä. Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa. Lisäksi varhaiskasvatus tukee huoltajia kasvatustyössä sekä mahdollistaa heidän osallistumisensa työelämään tai opiskeluun.

Varhaiskasvatuksen arvoperusta

LAPSUUDEN ITSEISARVO
Jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on ja hänellä on oikeus tulla kuulluksi, nähdyksi, huomioon otetuksi ja ymmärretyksi.

IHMISENÄ KASVAMINEN
Henkilöstö tukee lasten kasvua ihmisyyteen, jota kuvaa pyrkimys totuuteen, hyvyyteen ja kauneuteen sekä oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan.

LAPSEN OIKEUDET
Lapsella on oikeus hyvään opetukseen, huolenpitoon ja kannustavaan palautteeseen. Lapsella on oikeus leikkiä ja kuulua ryhmään.

YHDENVERTAISUUS, TASA-ARVO JA MONINAISUUS
Lapsella tulee olla mahdollisuus kehittää taitojaan ja tehdä valintoja esimerkiksi sukupuolesta, syntyperästä, kulttuuritaustasta tai muista henkilöön liittyvistä
syistä riippumatta.

PERHEIDEN MONIMUOTOISUUS
Lapsen perheidentiteettiä ja perhesuhteita tuetaan siten, että jokainen lapsi voi kokea oman perheensä arvokkaaksi.

TERVEELLINEN JA KESTÄVÄ ELÄMÄNTAPA
Varhaiskasvatuksen tehtävänä on ohjata lapsia terveyttä ja hyvinvointia edistäviin elämäntapoihin. Lapselle tarjotaan mahdollisuuksia kehittää tunnetaitojaan ja esteettistä ajatteluaan.
(Lyhennelmä varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018:20-21)

Yhteystiedot

Varhaiskasvatustoimisto
Haikolantie 16
85410 SIEVI
etunimi.sukunimi(at)sievi.fi

varhaiskasvatuspäällikkö
Kristiina Korpi
044 4883 351

päiväkodin johtaja
Tiina Säisä-Junttila
044 4883 350

toimistosihteeri
Outi Putkivaara
044 4883 352

Asioi verkossa

eDaisy
DaisyFamily

Linkit

Varhaiskasvatuslaki
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018
Varhaiskasvatuksen ruokailusuositus
Varhaiskasvatuksen liikuntasuositukset
Ohjeet vanhemmille lapsen sairastuessa

 

Suunnitelmat