Varhaiskasvatuspaikan hakeminen

Kunnallisen varhaiskasvatuspaikan hakeminen

Varhaiskasvatuspaikkaa perhepäivähoidosta ja päiväkodeista voi hakea ympäri vuoden. Varhaiskasvatushakemus toimitetaan kunnan varhaiskasvatustoimistoon neljä kuukautta tai äkillisen työllistymisen/koulutuksen vuoksi kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan. Varhaiskasvatuspaikka myönnetään lapselle enintään esiopetuksen alkamiseen saakka. Esiopetusvuotta koskevasta varhaiskasvatuspaikasta tehdään erillinen päätös. Yhteydenotot ja palveluohjaus: päiväkodin johtaja ja varhaiskasvatustoimisto.

Miten varhaiskasvatuspaikkaa haetaan

Sähköinen varhaiskasvatushakemus tulee jättää neljä kuukautta ennen varhaiskasvatuksen toivottua alkamisajankohtaa. Sähköisen varhaiskasvatushakemuksen voit tehdä sivuilta löytyvästä linkistä.

Mikäli kyseessä on äkillinen työllistyminen tai äkillinen opintojen alkaminen ja varhaiskasvatuspaikan tarve ei ole ennakoitavissa, on hakemus jätettävä viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan.

Varhaiskasvatushakemuksia on saatavissa myös varhaiskasvatustoimistosta tai voit tulostaa hakemuksen kohdasta lomakkeet ja palauttaa varhaiskasvatustoimistoon. Varhaiskasvatushakemukseen liittyvät liitteet on toimitettava erikseen varhaiskasvatustoimistoon

Kun olet saanut päätöksen hoitopaikasta

Mikäli lapsesta on maksettu kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea, ilmoita varhaiskasvatuksen alkamisesta Kelan toimistoon.

Sovi varhaiskasvatuspaikan kanssa tutustumiskäytännöistä.

Tulotietojen toimittaminen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittämistä varten täytyy perheen tulotiedot liitteineen toimittaa varhaiskasvatustoimistoon viimeistään hoidon aloituskuukauden loppuun mennessä. Perheen tuloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot, verosta vapaat tulot sekä ansiotuloa korvaavat tulot.

Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon, bruttotulojen ja lapselle valitun palvelun laajuuden mukaan. Maksu peritään enintään 11 kuukaudelta toimintavuoden (1.8.–31.7.) aikana. Maksu tarkistetaan vuosittain ja perheen maksukyvyn olennaisista muutoksista on ilmoitettava varhaiskasvatustoimistoon. Maksun viivästyskorko on voimassaolevan korkolain mukainen viivästyskorko ja maksu on ulosottokelpoinen ilman oikeuden päätöstä. Asiakasmaksut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen.

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Varhaiskasvatuspaikka tulee sanoa irti ennen hoidon päättymistä, varhaiskasvatusmaksu laskutetaan kirjalliseen irtisanomispäivään saakka, vaikka viimeinen hoitopäivä olisi ollut aiemmin. Paikan irtisanominen lopettaa hoitosuhteen ja päivähoitopaikan myöntämispäätös raukeaa.

Irtisanomisilmoituksen löydät kohdasta lomakkeet. Irtisanomisilmoituksia saatavana myös varhaiskasvatustoimistosta sekä hoitopaikoista. Halutessasi voit ilmoittaa irtisanomisesta myös sähköpostitse päiväkodin johtajalle tai varhaiskasvatuksen palveluohjaajalle.

Asiakasperheen tulee tämän lisäksi ilmoittaa lapsen päiväkotiin/perhepäivähoitajalle hoitopaikan irtisanomisesta.

Varhaiskasvatuspaikan voi tilapäisesti irtisanoa kesän aikana, mikäli irtisanomisaika on vähintään 4 vk.

Lasten kotihoidon tukea ei voi saada ennen kuin hoitopaikka on irtisanottu (esim. kesällä yli kuukauden poissaolot).