Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestyksessä voidaan antaa paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset. Määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa ja muita alueita, rakennuksen kokoa ja sen sijoittamista, rakennuksen sopeuttamista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennusta pienempiä rakennuskohteita, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia rakentamista koskevia seikkoja. Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on asiasta toisin määrätty.

Sievin rakennusjärjestys (2010)

 

Rakennusjärjestyksen uudistaminen 2024

Sievin kunta on ryhtynyt uudistamaan rakennusjärjestystä. Uudistamisen tavoitteena on rakennusjärjestyksen ajantasaistaminen 1.1.2025 voimaantulevan rakentamislain mukaiseksi. Nykyinen rakennusjärjestys on tullut voimaan vuonna 2010. Tavoitteena on saada uusi rakennusjärjestys voimaan 1.1.2025.

Uudistamisen vaiheet

1. Aloitusvaihe

Rakennusjärjestyksen uudistamisprosessi alkaa virelle tulolla sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville asettamisella.

Kunnanhallitus päätti käynnistää rakennusjärjestyksen uudistamisen 9.2.2024 ja hyväksyi rakennusjärjestyksen uudistamista koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamista varten. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville 21.2.2024 alkaen. OAS pidetään nähtävillä koko uudistamistyön ajan. Kuntalaisilla oli mahdollisuus antaa palautetta OAS:sta 21.2.-20.3.2024 välisenä aikana. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua alla olevasta linkistä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (21.2.2024)

2. Valmisteluvaihe

Valmisteluvaiheessa rakennusjärjestyksestä valmistellaan luonnos, jonka tekninen lautakunta asettaa nähtäville 30 päivän ajaksi. Nähtävilläoloaikana luonnoksesta pyydetään lausuntoja eri tahoilta, ja myös kuntalaisilla, yrityksillä sekä yhdistyksillä on mahdollisuus esittää mielipiteensä (muistutus) rakennusjärjestysluonnoksesta.

3. Ehdotusvaihe

Luonnosvaiheen kuulemisen jälkeen laaditaan rakennusjärjestysehdotus. Ehdotus rakennusjärjestykseksi asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi, ja siitä pyydetään lausunnot elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, maakunnan liitolta sekä kunnilta, jonka alueiden käyttöön tai rakentamiseen rakennusjärjestys vaikuttaa. Nähtävilläoloaikana myös kuntalaisilla on oikeus esittää mielipiteensä (muistutus) rakennusjärjestysehdotuksesta samalla tavalla kuin luonnosvaiheessa.

4. Hyväksyminen

Lopulta rakennusjärjestys etenee hyväksymiskäsittelyyn. Lopullisen päätöksen rakennusjärjestyksen hyväksymisestä tekee valtuusto.