Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda ja laadunarviointi Valssi

Mikä on Varda?

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on 1.1.2019 käyttöönotettu kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarantoon tietoja tallentavat varhaiskasvatustoimijat ja tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Mikä on Valssi?

Valssi on Karvin ylläpitämä kansallinen laadunarviointijärjestelmä, jonka tarkoituksena on tukea järjestäjiä ja palveluntuottajia heidän arviointitehtävässään. Valssi on monipuolinen digitaalinen palvelu, joka perustuu tutkimusperustaisille arviointilomakkeille. Lomakkeiden avulla voidaan toteuttaa tiedonkeruita, raportoida kerättyä tietoa, koostaa keskustelemalla tuotettua tietoa sekä julkaista toimijan lakisääteisiä arviointituloksia.

Mitä Valssilla tehdään?

Valssin kautta kunnallisissa ja yksityisissä varhaiskasvatusorganisaatiossa ja päiväkodeissa voidaan ottaa käyttöön monipuolisia työkaluja niin varhaiskasvatuspalveluja tukevien rakenteiden kuin ydinprosessien arviointiin. Valssin avulla tiedonkeruu toiminnan toteutumisen tasosta voidaan toteuttaa sujuvasti koko organisaatiossa. Tiedonkeruun päätyttyä Valssista on mahdollista saada toimijakohtainen arviointiraportti, eli määrällinen yhteenveto vastaajien itsearvioinneista. 

Valssia kehitettiin osana Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin kehittäminen ja järjestäjien tuki -hanketta vuosina 2020-2023. Sievin varhaiskasvatuspalveluissa Valssin käyttöönotto aloitettiin 1.8.2023 ja ensimmäinen arviointiprosessi toteutettiin keväällä 2024. Arvioinninprosessin aiheena oli Vuorovaikutus ja sensitiivinen kohtaaminen. 

Sievin kunnan varhaiskasvattajien itsearvioinneista koottu määrällinen yhteenveto sekä koko kunnan varhaiskasvatuksen arviointiraportti löytyvät kohdasta liitetiedostot.