Rakentamisen luvat ja lomakkeet ja rakennuksen purkaminen

Rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen, muutostöihin ja korjaamiseenkin tarvitaan yleensä lupa. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia lupia ovat rakennuslupa, toimenpidelupa, purkulupa ja maisematyölupa.

Poikkeamismenettely

Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista voidaan hakea poikkeamista.

Ilmoitusmenettely

Sievin rakennusjärjestyksessä on määritelty ne rakennushankkeet, joissa lupamenettelyn asemasta sovelletaan ilmoitusmenettelyä. 

Rakennusvalvonnan henkilöstö antaa ohjeita ja neuvoja sekä tarvittavista luvista että lupamenettelystä.

Naapurin kuuleminen

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan vireillä olevan rakennushankkeen johdosta tulee kuulla rajanaapureita. Lain tarkoittamia naapureita ovat viereiset kiinteistöt, tienpitäjä (Väylävirasto) silloin, kun kiinteistö rajoittuu maantiehen, sekä vastapäisen kiinteistön omistajat. ELY-keskuksen Liikenne- ja infrastruktuuri (L) -vastuualue antaa naapurin kuulemislausunnot tienpitäjän (Väyläviraston) maanteiden osalta.
Lupahakemuksen kolmannella sivulla on kohta naapureiden kuulemiselle. Mikäli tienpitäjä (Väylävirasto) on rajanaapurina, löydät ohjeita kuulemiseen ELY:n sivustolta. 

Ennakkotieto sähköisestä lupamenettelystä

Sievissä tulee vielä toistaiseksi lupahakemukset liitteineen toimittaa meille perinteisesti paperisina. Vuonna 2021 siirrymme sähköiseen lupapalveluun eikä paperisia piirustuksia ja hakemuksia enää sitten tarvitse toimittaa. 

Rakentamisilmoitus verottajalle

Kotitalouksien velvollisuus on tehdä kaikista rakennusluvan alaisista töistä rakentamisilmoitus verottajalle. Tietojen ilmoittamisessa ei ole euromääräistä alarajaa. Ilmoita euromäärältään vähäisetkin työt, jos ne ovat rakennusluvan alaisia.

Rakennuksen purkaminen

Ymparisto.fi -palvelussa on tiivistetysti tietoa purkuhankkeista ja lukijoita ohjataan linkityksillä tarkemman tiedon ääreen, etsimään asiantuntijan avukseen tai esimerkiksi tarkistamaan asbestipurkutyön tarjoajan lupatilanteen. Sivuilla on linkit myös ympäristöministeriön julkaisemiin kattaviin purkualan ohjeistuksiin.